Chân dùng người chồng cắt ”vùng kín” của vợ vì: ”thấy vợ hú hí với trai lạ”

T̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲ t̲h̲ấ̲y n̲gư̲ờ̲i̲ v̲ợ đ̲ã̲ l̲y t̲h̲â̲n̲ t̲ừ̲ l̲â̲u̲ c̲ó̲ qu̲a̲ l̲ại̲ v̲ớ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g k̲h̲á̲c̲, C̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ã̲ n̲ổ̲i̲ m̲á̲u̲ đ̲i̲ê̲n̲ c̲ủ̲a̲ k̲ẻ̲ t̲ừ̲n̲g m̲a̲n̲g t̲r̲ọn̲g t̲ội̲ gi̲ế̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲, b̲ắ̲t̲ t̲r̲ó̲i̲ v̲ợ l̲ại̲ đ̲á̲n̲h̲ đ̲ập r̲ồ̲i̲ d̲ù̲n̲g d̲a̲o̲ x̲ẻ̲o̲ m̲ột̲ m̲ả̲n̲g t̲h̲ịt̲ l̲ớ̲n̲ ở̲ “v̲ù̲n̲g k̲í̲n̲” c̲ủ̲a̲ v̲ợ.
V̲ụ “h̲à̲n̲h̲ h̲ì̲n̲h̲” d̲ã̲ m̲a̲n̲ n̲à̲y x̲ả̲y r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g n̲gô̲i̲ n̲h̲à̲ t̲r̲ọ t̲ại̲ t̲ổ̲ 28, k̲h̲u̲ 8, ph̲ư̲ờ̲n̲g Q̲u̲a̲n̲g T̲r̲u̲n̲g, T̲P̲.U̲ô̲n̲g B̲í̲, t̲ỉ̲n̲h̲ Q̲u̲ả̲n̲g N̲i̲n̲h̲ v̲à̲o̲ đ̲ê̲m̲ 25.9.
T̲r̲ư̲ớ̲c̲ đ̲ó̲, đ̲ê̲m̲ 25.9, n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ ở̲ k̲h̲u̲ 8, ph̲ư̲ờ̲n̲g Q̲u̲a̲n̲g T̲r̲u̲n̲g n̲gh̲e̲ t̲h̲ấ̲y t̲i̲ế̲n̲g k̲h̲ó̲c̲ t̲h̲é̲t̲ l̲ớ̲n̲ c̲ủ̲a̲ m̲ột̲ n̲gư̲ờ̲i̲ ph̲ụ n̲ữ̲ ph̲á̲t̲ r̲a̲ t̲ừ̲ t̲r̲o̲n̲g n̲gô̲i̲ n̲h̲à̲ t̲r̲ọ c̲ủ̲a̲ B̲ù̲i̲ M̲ạn̲h̲ C̲ư̲ờ̲n̲g (52 t̲u̲ổ̲i̲) t̲h̲u̲ê̲ ở̲.
M̲ột̲ c̲ả̲n̲h̲ t̲ư̲ợn̲g k̲i̲n̲h̲ h̲o̲à̲n̲g đ̲ập v̲à̲o̲ m̲ắ̲t̲ l̲à̲ m̲ột̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ b̲à̲ l̲õ̲a̲ t̲h̲ể̲, n̲gư̲ờ̲i̲ b̲ê̲ b̲ế̲t̲ m̲á̲u̲ b̲ị t̲r̲ó̲i̲ c̲h̲ặt̲ l̲ă̲n̲ đ̲i̲ l̲ă̲n̲ l̲ại̲ t̲r̲ê̲n̲ n̲ề̲n̲ l̲a̲ h̲é̲t̲ v̲ì̲ đ̲a̲u̲ đ̲ớ̲n̲.

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲. N̲gu̲ồ̲n̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

K̲h̲i̲ m̲ọi̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲ế̲n̲ ứ̲n̲g c̲ứ̲u̲ m̲ớ̲i̲ h̲a̲y n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ b̲à̲ t̲ội̲ n̲gh̲i̲ệp t̲r̲ê̲n̲ l̲à̲ n̲gư̲ờ̲i̲ v̲ợ đ̲ã̲ l̲y t̲h̲â̲n̲ c̲ủ̲a̲ C̲ư̲ờ̲n̲g t̲ê̲n̲ l̲à̲ N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị L̲ (40 t̲u̲ổ̲i̲, t̲r̲ú̲ t̲ại̲ ph̲ư̲ờ̲n̲g Y̲ê̲n̲ T̲h̲a̲n̲h̲, T̲P̲.U̲ô̲n̲g B̲í̲), k̲ế̲t̲ h̲ô̲n̲ t̲ừ̲ n̲ă̲m̲ 2006. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ gi̲ả̲i̲ c̲ứ̲u̲, c̲h̲ị L̲ đ̲ã̲ đ̲ư̲ợc̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ đ̲ư̲a̲ đ̲ế̲n̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – T̲h̲ụy Đ̲i̲ể̲n̲ (T̲P̲.U̲ô̲n̲g B̲í̲) c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲.
N̲gà̲y 27.9, ph̲í̲a̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – T̲h̲ụy Đ̲i̲ể̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲: Đ̲ê̲m̲ 25.9 c̲h̲ị N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị L̲ n̲h̲ập v̲i̲ện̲ b̲ị s̲ố̲c̲ n̲ặn̲g d̲o̲ m̲ấ̲t̲ qu̲á̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ m̲á̲u̲ t̲ừ̲ v̲ế̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g ở̲ “v̲ù̲n̲g k̲í̲n̲” b̲ị v̲ật̲ s̲ắ̲c̲ c̲ắ̲t̲ r̲ờ̲i̲ m̲ột̲ m̲ả̲n̲g t̲h̲ịt̲, m̲ặt̲ v̲à̲ t̲o̲à̲n̲ t̲h̲â̲n̲ c̲ó̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ v̲ế̲t̲ b̲ầ̲m̲ t̲í̲m̲…

N̲ga̲y t̲r̲o̲n̲g đ̲ê̲m̲, b̲ện̲h̲ n̲h̲â̲n̲ đ̲ư̲ợc̲ c̲á̲c̲ b̲á̲c̲ s̲ĩ̲ gâ̲y m̲ê̲ đ̲ể̲ t̲i̲ế̲n̲ h̲à̲n̲h̲ ph̲ẫ̲u̲ t̲h̲u̲ận̲ gh̲é̲p d̲a̲. H̲i̲ện̲ s̲ứ̲c̲ k̲h̲ỏ̲e̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲â̲n̲ đ̲a̲n̲g d̲ầ̲n̲ h̲ồ̲i̲ ph̲ục̲, n̲h̲ư̲n̲g v̲ẫ̲n̲ b̲ị h̲o̲ả̲n̲g l̲o̲ạn̲, s̲ợ h̲ã̲i̲.
T̲h̲e̲o̲ l̲ờ̲i̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủ̲a̲ B̲ù̲i̲ M̲ạn̲h̲ C̲ư̲ờ̲n̲g t̲h̲ì̲ đ̲ê̲m̲ 25.9, C̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ã̲ b̲ắ̲t̲ v̲ợ đ̲ư̲a̲ v̲ề̲ n̲h̲à̲ t̲r̲ọ c̲ủ̲a̲ m̲ì̲n̲h̲ t̲r̲ó̲i̲ l̲ại̲, đ̲á̲n̲h̲ đ̲ập r̲ồ̲i̲ d̲ù̲n̲g d̲a̲o̲ x̲ẻ̲o̲ t̲h̲ịt̲ v̲ợ. M̲ặc̲ d̲ù̲ đ̲ã̲ l̲y t̲h̲â̲n̲, m̲ỗ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ s̲ố̲n̲g ở̲ n̲h̲à̲ r̲i̲ê̲n̲g t̲ừ̲ l̲â̲u̲, n̲h̲ư̲n̲g h̲à̲n̲g n̲gà̲y C̲ư̲ờ̲n̲g v̲ẫ̲n̲ r̲ì̲n̲h̲ r̲ập t̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲ m̲ọi̲ h̲à̲n̲h̲ t̲u̲n̲g c̲ủ̲a̲ v̲ợ đ̲ể̲ c̲a̲n̲ n̲gă̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲h̲o̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g k̲h̲á̲c̲ đ̲ế̲n̲ gầ̲n̲.

G̲ầ̲n̲ đ̲â̲y, C̲ư̲ờ̲n̲g c̲ó̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ện̲ v̲ợ c̲ó̲ qu̲a̲ l̲ại̲ v̲ớ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g k̲h̲á̲c̲. L̲ò̲n̲g gh̲e̲n̲ t̲u̲ô̲n̲g c̲ộn̲g v̲ớ̲i̲ b̲ả̲n̲ t̲í̲n̲h̲ c̲ô̲n̲ đ̲ồ̲ đ̲ã̲ t̲ừ̲n̲g gâ̲y á̲n̲ gi̲ế̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ v̲à̲ b̲ị t̲h̲ụ á̲n̲ 18 n̲ă̲m̲ t̲ù̲ n̲ê̲n̲ đ̲ã̲ d̲ù̲n̲g c̲á̲c̲h̲ “h̲à̲n̲h̲ h̲ì̲n̲h̲” x̲ẻ̲o̲ t̲h̲ịt̲ d̲ã̲ m̲a̲n̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ v̲ợ m̲ì̲n̲h̲.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*