CỤ ông 2

July 31, 2021 O0Z0I0MA1f 0

𝙲𝚑ỉ 𝚑𝚞𝚢 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚚𝚞ậ𝚗 𝙲ầ𝚞 𝙶𝚒ấ𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚌ụ ô𝚗𝚐 𝚌ầ𝚖 𝚖ũ 𝚌ố𝚒 đá𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚟à𝚘 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚊𝚢 𝚝ạ𝚒 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚑ĩ […]