Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼okay̼è̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼

June 29, 2021 O0Z0I0MA1f 0

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼okay̼è̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ […]

Вìɴʜ Dương: R̲ú̲t̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲ok̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲,̲ ̲v̲á̲c̲ ̲b̲ú̲a̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲A̲T̲M̲ ̲”̲c̲h̲o̲ ̲b̲õ̲ ̲t̲ứ̲c̲”̲

June 29, 2021 O0Z0I0MA1f 0

B̲ự̲c̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲1̲1̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲,̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲4̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲. N̲g̲à̲y̲ ̲1̲1̲.̲1̲2̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲X̲.̲B̲ế̲n̲ […]